Företagsforskarskola

Den trärelaterade industrin i Småland måste öka sin innovationskraft för att överleva på sikt. En del i det arbetet är att satsa mer på forskning. För att utveckla den företagsdrivna forskningen satsar Träregion Småland på att starta det man kallar ”Företagsforskarskolan” där doktorander knyts till företag som har behov och intresse av att utveckla sitt forskningsarbete.

Arbetet med Företagsforskarskolan inleds med att identifiera företagens intresse och behov av forskningsinsatser. Utifrån det kommer sedan Linnéuniversietet i samverkan med Högskolan i Jönköping att lämna in en ansökan till KK-stiftelsen för finansiering till 30 doktorander som skall göra jobb ute på företagen. Tanken är också att SP Trä och Linköpings Universitet skall vara kopplade till genomförandet av Företagsforskarskolan, med sina unika kompetenser.

Vill du veta mer om Företagsforskarskolan, Mikael Pekkari, mikael.pekkari@rfkl.se 0480-44 83 88,0725-415989