Innovationschecken – en enkel start för en framtida tjänst eller produkt

VINNOVA har gett IUC Sverige AB, Almi Företagspartner AB och Coompanion – Kooperativ Utveckling Sverige ansvaret att distribuera innovationscheckar. Innovationschecken är kontanta medel på cirka 100 000 kr.

Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan exempelvis handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap och produkter.

Har du en eller flera innovativa projektidéer på gång?

Börja med att se om du uppfyller baskraven för en Innovationscheck:

Företaget…

•  har minst 3 anställda •  har bedrivit verksamhet i minst 1 år
•  har intäkter från försäljning på marknaden
•  är inte ett nystartat företag (start-up)
•  är att beskriva som ett ”vanligt” företag med inga eller få kontakter med det offentliga innovationssystemet
•  ser att projektidén kan leda till affärsinriktad tillväxt
•  måste ha vilja, förmåga och intresse att jobb med ett innovationsprojekt
•  som får en Innovationscheck förväntas nyttja den till köp av externa tjänster hos exempelvis institut, universitet, högskolor, konsulter
•  får inte använda medlen till att finansiera egen verksamhet

Innovationsidéen får inte vara en kopiering av något som redan finns eller vara en tjänst som i sin tur ska leda till innovation.

Läs mer om Vinnovas innovationscheckar här

Kontakta undertecknad om du uppfyller ovanstående förutsättningar och är intresserad av att med hjälp av en innovationscheck utveckla en idé.

För mer information kontakta

Bodil Svensson
Projektkoordinator på Träcentrum
Tel: 0380-55 43 13 E-post: bodil@tracentrum.se

Träregion Småland på Möbelriksdagen

Den 3 och 4 januari 2013 genomförs Möbelriksdagen i Lammhult. I år kommer Träregion Småland att vara med och under ett par timmar på eftermiddagen den 3 januari genomförs Träregion Smålands designseminarie.

Här kan du läsa programmet i sin helhet för Möbelriksdagen samt anmäla dig. http://www.mobelriksdagen.se/

Träets år i kommunerna

Inom ramen för den småländska trästrategin, som antagits av de småländska regionförbunden och länsstyrelserna kommer 2013 att vara ett informationsår då Träregion Småland kommer att lanseras brett. Syftet är att på alla plan i samhället upplysa om var den förnyelsebara råvaran trä finns i Sverige, hur betydelsefull den och träbearbetande industri är för den svenska ekonomin och vilka möjligheter den erbjuder vid byggandet av det hållbara samhället. Som en del i detta arbete presenterar vi nu ”Träets år i kommunerna

Tanken med träts år i kommunen är att genom samordnande av befintliga kanaler, resurser och aktiviteter i kombination med nya till en rimlig kostnad skapa en kunskaps- och identitetsskapande manifestation.

Aktiviteterna bör vara riktade mot olika målgrupper.

Allmänheten: Skogspromenader, kulturprogram, offentliga visningar av trähus i kommunen, Öppet hus hos träbearbetande industri, föreläsningar.

Yrkesverksamma och politiker: Konferenser, workshops, visningar.

Skolungdom: För skolungdom genomförs det specialdesignade programmet Träts år i skolan.

Att stödja den småländska trästrategin genom att genomföra Träts år i kommunen och därigenom bidra till utvecklingen av Träregion Småland bör vara ett viktigt uppdrag för kommunen. En stor del av aktiviteterna och marknadsföringen inom kommunen kan ske genom kommunens ordinarie program och kanaler, vilket innebär att satsningen inte torde medföra några extra kostnader.

Här kan du läsa mer om Träets år i kommunen (pdf)

Kommuner som tycker att detta är intressant kan kontakta oss för mer information:

Barbro Wenden, Virserums konsthall, barbro@virserumskonsthall.com  0495-315 06,
Ulrika Wikander, Träcentrum, ulrika@tracentrum.se  0380-55 43 14, 070-365 12 07
Anders Wisth, Möbelriket, anders@mobelriket.se  070-5157636